Concurs pentru Ocuparea Functiei de Consilier Juridic Debutant

Primăria comunei Giulești, cu sediul în comuna Giulești nr. 114, județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic debutant, astfel:

 

Concursul se va desfășura astfel:

-Proba scrisă în data de: 11.11.2016, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 14.11.2016, ora 10.00,

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu. Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Primăriei Giulești, Maramureș: studii juridice de lungă durată, cu diplomă de licență.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 01.11.2016 inclusiv, ora 16,00).

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora:

1. Constituția României;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Codul Civil: – Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V;
– Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;
10. Codul de Procedura Civila – Cartea I, Cartea a II-a.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei la AVIZIER.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0721432467 – Secretar.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;